VŠOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Vinařství Kněží hora s.r.o., se sídlem Pod Kněží horou 1469, 696 81 Bzenec, IČO: 29365767,              DIČ: CZ29365767, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 75656, pro prodej zboží prostřednictvím elektronického obchodu na internetové adrese www.vinarstviknezihora.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1      Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") společnosti Vinařství Kněží hora s.r.o., se sídlem Pod     Kněží horou 1469, 696 81 Bzenec, Česká republika, IČO: 29365767, DIČ: CZ29365767, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 75656 (dále jen "prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen "e-shop") na internetových stránkách www.vinarstviknezihora.cz. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé takto uzavřené kupní smlouvy a to ve znění platném v době odeslání objednávky.

1.2      V rámci jednotlivých kupních smluv je možno sjednat si odchylná ujednání, která budou mít aplikační          přednost před těmito VOP.

1.3      Tyto VOP se týkají vztahů mezi prodávajícím jako podnikatelem a kupujícím jako fyzickou osobou, jež má v úmyslu zakoupit od prodávajícího zboží a současně nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.4      S ohledem na charakter prodávaného zboží je tento e-shop vyhrazen kupujícím starším osmnácti let.


2. Uzavření smlouvy
2.1      Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

2.2     Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

2.3      Kupující je oprávněn uskutečnit objednávku prostřednictvím e-shopu a to s možností registrace či zjednodušeně bez registrace. Při využití registrace je kupující následně oprávněn se přihlašovat ke svému uživatelskému účtu prostřednictvím jím zvoleného uživatelského jména a hesla.

2.4      Objednávkou se rozumí kupujícím vyplněný a zaslaný elektronický formulář přístupný prostřednictvím e‑shopu prodávajícího, jež obsahuje:

- zvolené zboží (druh, množství);

- identifikační údaje kupujícího (jméno, e-mail, telefonní číslo, doručovací/fakturační adresa);

- zvolený způsob dopravy;

- zvolený způsob úhrady;

- souhlas s obchodními podmínkami.

Kupující má možnost opravy či zrušení objednávky až do její expedice ze strany prodávajícího. Na žádost kupujícího mu prodávající poskytne informace o aktuální objednávce.

2.5      Akceptací objednávky se rozumí potvrzení ze strany prodávajícího zaslané na e‑mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce, u registrovaných uživatelů na jeho uživatelském účtu. Doručením akceptace dochází k uzavření kupní smlouvy.

2.6      Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, vzniknou-li pochybnosti o obsahu objednávky. Prodávající má právo odmítnout objednávku či navrhnout změnu obsahu objednávky kupujícímu zejména v případě, kdy objednané zboží není na skladě či dojde ke změně ceny zboží.


3. Cena a platební podmínky

3.1      Cena zboží včetně daně z přidané hodnoty je uvedena na internetových stránkách prodávajícího. Kupující odesláním objednávky vyjadřuje souhlas s takto stanovenou cenou.

3.2      Kupující má právo zvolit si způsob úhrady při objednání zboží a to z těchto možností:

- v hotovosti při osobním odběru na provozovně prodejce;

- v hotovosti na dobírku;

- bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 256098101/0300  vedeným v ČSOB s uvedením příslušného variabilního symbolu.

3.3      V případě platby v hotovosti je kupující povinen cenu zboží uhradit při jeho převzetí. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.4     Potvrzením objednávky kupující vyjadřuje souhlas s úhradou nákladů spojených s balením a dodáním zboží (dále jen "přepravné") a to ve výši stanovené dle konkrétního způsobu dodání zboží specifikované v odst. 4.3. Pokud zde cena není uvedena, má se za to, že cena uvedená u zboží, je cena finální.

3.5      Kupující nabývá vlastnické právo k věci až po úplném zaplacení kupní ceny za zboží.


4. Dodací podmínky

4.1      Zboží je dodáváno v kartonech po 6 (šesti) lahvích. Obsah kartonu je možno libovolně kombinovat, doporučuje se ale objednávat zboží v množství lahví dělitelném šesti.

4.2      Kupující má právo zvolit si způsob dodání objednaného zboží a to z těchto možností:

- osobní odběr na provozovně Vinařství Kněží hora s.r.o., Pod Kněží horou 1469, 696 81 Bzenec;

- doručení přepravní společností na uvedenou doručovací adresu.

Prodejce využívá služby přepravní společnosti MESSENGER a.s., se sídlem: Praha 5 - Smíchov, Libínská 3127/1, PSČ 15000, IČO: 27575896, spisová značka: B 10921 vedená u Městského soudu v Praze

4.3      V případě osobního odběru je účtováno přepravné ve výši =0,- Kč. V případě doručení zboží prostřednictvím přepravní společnosti je účtováno přepravné ve výši =120,- Kč, při doručování objednávky o velikosti 5 kartonů (tzn. 30 ks lahví) a více je přepravné zdarma.

4.4      Prodávající se zavazuje připravit zboží k převzetí, příp. k předání přepravní společnosti do 10 (deseti) dnů od uzavření kupní smlouvy v případě hotovostní platby. V případě platby na účet prodávajícího se tato lhůta počítá ode dne připsání částky na účet prodávajícího.

4.5      Za splnění dodávky zboží se považuje dodání zboží na adresu zvolenou kupujícím. Kupující je povinen zboží ihned při převzetí prohlédnout, pokud zjistí mechanické poškození obalu, je kupující povinen nahlásit tuto skutečnost přepravci. Odpovědnost za poškození zásilky při přepravě nese přepravce.

4.6     Nepřevezme-li kupující zboží na uvedené adrese ve sjednaném termínu, je povinen hradit náklady tímto vzniklé prodávajícímu.


5. Odstoupení od smlouvy

5.1       Ze strany kupujícího

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů v souladu s ustanovením § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen "OZ"). Lhůta je zachována, pokud je jednostranné právní jednání kupujícího směřující k odstoupení od smlouvy zasláno ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne následujícím po dni, kdy bylo zboží převzato.

5.2      Prodávající umožňuje kupujícímu odstoupit od kupní smlouvy prostřednictvím formuláře dostupného ZDE na internetových stránkách prodávajícího www.vinarstviknezihora.cz zaslaného na doručovací adresu prodávajícího nebo na elektronickou adresu prodávajícího info@vinarstviknezihora.cz. Přijetí odstoupení prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu.

5.3     Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu objednané zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Kupující nese v případě odstoupení od smlouvy veškeré náklady spojené s navrácením zboží dodavateli. Kupující je povinen zabezpečit vracené zboží, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě objednateli, zejména pak zvolit vhodný obal.

5.4     V případě, že kupující odstoupí od smlouvy dle čl. 5.1, je prodávající povinen vrátit kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy a to stejným způsobem, který byl použit pro provedení počáteční transakce. Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5     S ohledem na charakter prodávaného zboží je kupující povinen vrátit zboží bez známek používání, nepoškozené a v původním nepoškozeném obalu lahve. Nesplní-li kupující tyto podmínky, nebude odstoupení od smlouvy účinné a zboží bude vráceno nazpět na náklady kupujícího.

5.6     Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

5.7      Ze strany prodávajícího

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává. V případě takové situace je prodávající povinen neprodleně kontaktovat kupujícího k dohodě o následujícím postupu.

6. Vadné plnění

6.1     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ a reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto všeobecných smluvních podmínek. Reklamační řád je dostupný ZDE na internetových stránkách prodávajícího www.vinarstviknezihora.cz.

6.2     Prodávající prohlašuje, že odpovídá kupujícímu za to, že zboží nemá při převzetí vady. Zejména pak, že zboží bylo dodáno:

- v objednaném druhu, množství a jakosti;

- zboží se hodí k účelu, pro který jej kupující objednal, popř. k účelu, ke kterému se příslušné zboží obvykle používá.

6.3     Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění u prodávajícího prostřednictvím elektronické komunikace, telefonicky, osobně nebo písemně na adrese prodávajícího.


7.  Ochrana osobních údajů

7.1     Ochrana osobních údajů je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

7.2     Kupující odpovídá za pravdivost a správnost identifikačních údajů uvedených při vyplňování příslušných formulářů.

7.3     Kupující tímto souhlasí se zpracováním svých identifikačních údajů pro potřeby prodávajícího. Pokud kupující nezvolí jinak, poskytuje tímto souhlas s využitím poskytnutých osobních údajů k zasílání obchodních sdělení a reklamních materiálů.

7.4     Prodávající se zavazuje získané informace dále nešířit.

7.5     Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění po dobu stanovenou příslušnými předpisy. Na žádost kupujícího mu prodávající poskytne informace o smlouvě uzavřené tímto kupujícím, informace nejsou přístupné třetím osobám.


8. Závěrečná ustanovení

8.1     Za účelem mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů se mohou kupující obracet mailem na elektronickou adresu info@vinarstviknezihora.cz. Na takto zaslanou stížnost odpoví prodávající na elektronickou adresu kupujícího, ze které mu stížnost byla doručena.

8.2     Prodávající se nezavázal dodržovat kodexy chování, které zmiňuje § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

8.3     Kupující se může se svými stížnostmi obracet na orgány státního dozoru a dohledu, zejména pak na příslušný Živnostenský úřad, který vykonává v rámci své působnosti živnostenskou kontrolu. Dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele vykonává mimo v zákonem vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce, případně Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.4     Prodávající prohlašuje, že všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu.

8.5     Tyto VOP jsou platné ode dne 1. ledna 2019.


Vinařství Kněží hora s.r.o.


INFORMACE O ZPRACOVNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Vinařství Kněží hora s.r.o., IČ: 29365767, se sídlem Pod Kněží horou 1469, Bzenec, PSČ: 696 81, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 75656 (dále jen "správce"), se zaměřuje na výrobu a prodej přívlastkových vín.

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zákazníků a návštěvníků webových stránek správce v rámci uvedených činností zpracovává, k jakému účelu, z jakého právního důvodu, po jak dlouhou dobu, komu jsou osobní údaje přístupné a jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje jsou poskytovány a zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení") a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Správce zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s Nařízením, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu. Správce zabezpečuje ochranu osobních údajů pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě, a zničení Vašich osobních údajů, proti přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům, jejich rozšiřování nebo pozměňování.

Správce zpracovává osobní údaje svých zákazníků, dodavatelů, návštěvníků webových stránek správce (www.vinarstviknezihora.cz), a to v rozsahu:

 • identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci osoby (zejména jméno, příjmení, datum narození, IČO, DIČ, podoba)
 • adresní a kontaktní údaje umožňující kontakt s osobou (zejména místo pobytu, e-mailová adresa, telefonní číslo)
 • další popisné údaje související s předsmluvním jednáním, přípravou a uzavřením smlouvy (zejména místo stavby, prodejní místo)
 • údaje o Vašem chování na webových stránkách správce (zejména cookie, IP adresa, URL adresa)

osobní údaje zákazníků

Hlavním účelem zpracování osobních údajů je přijetí a zpracování poptávky, zpracování cenové nabídky (zpracováváno je jméno, příjmení, místo pobytu, telefon, e-mail, vybrané prodejní místo) a uzavření kupní smlouvy vč. realizace práv a povinností z této smlouvy (zpracováváno jméno, příjmení, datum narození, místo pobytu, korespondenční adresa, název, sídlo, IČO, DIČ, adresa stavby, telefonní číslo, e-mailová adresa a další údaje vyplývající ze smlouvy). Poskytnutí osobních údajů v tomto rozsahu je nezbytné pro řádné plnění smlouvy.

Právním důvodem zpracování výše uvedených osobních údajů je plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů (kdy se jedná zejména o komunikaci s potencionálními zákazníky o výrobky a služby poskytované správcem, vypracování cenových nabídek), oprávněný zájem správce (zejména na vymožení ceny díla či kupní ceny v případě, že nebyly uhrazeny v souladu se smlouvou) a také splnění právních povinností, které se na správce vztahují, zejména povinností uložených správci zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

.

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně v listinné tak i automatizovaně v elektronické podobě. Správce zpracovává pouze osobní údaje, které mu zákazník poskytl, příp. osobní údaje získané z veřejných registrů. V případě telefonické komunikace není telefonický hovor nahráván.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, příp. vymáhání plnění povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Subjektem údajů jsou zákazníci, příp. potencionální zákazníci, dlužníci.

Osobní údaje zákazníků jsou zpřístupněny zaměstnancům správce a dále zpracovatelům, kteří zajišťují realizaci předmětu smlouvy, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Nařízením, pojišťovnám. Osobní údaje dlužníků mohou být zpřístupněny také soudům, rozhodcům, exekutorům, notářům, orgánům veřejné moci, advokátní kanceláři.

Správce nepředává uvedené osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Nedochází k automatizovanému rozhodování či profilování.

Osobní údaje návštěvníků webových stránek SPRÁVCE

Pokud navštívíte webové stránky správce je hlavním účelem zpracování osobních údajů zejména sledování chování návštěvníků webových stránek, měření návštěvnosti webových stránek, sledování jednotlivých stránek webu a měření účinnosti reklamy, marketing a cílená reklama v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, vytváření statistik a přehledů.

Za výše uvedenými účely ukládá správce do Vašeho zařízení (počítače, notebooku, tabletu, telefonu) a následně z něj čte cookies. Cookie je krátký textový soubor písmen a čísel, který je vytvářen webovým serverem a ukládané se v zařízení prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u Vás předtím uložil. Cookie je také možné v prohlížeči smazat.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik a přehledů týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

Cookies nezbytné pro funkčnost webové stránky jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webové stránky.

Správce dále zpracovává k výše uvedeným účelům:

 • IP adresu Vašeho zařízení, jedná se o adresu Vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet
 • verzi a jazykové nastavení Vašeho operačního systému
 • verzi a jazykové nastavení Vašeho prohlížeče, který používáte
 • URL adresu, jedná se o adresu webové stránky, ze které přicházíte na webovou stránku správce

Právním důvodem zpracování výše uvedených údajů je především oprávněný zájem správce na měření efektivity webových stránek a výdajů na reklamu. Cookies pro cílenou reklamu jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu. Souhlas se zpracováním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické podobě.

Subjektem údajů jsou návštěvníci webových stránek správce www.vinarstviknezihora.cz.

Údaje návštěvníků webových stránek jsou zpřístupněny zaměstnancům správce a dále zpracovatelům, kteří zajišťují marketingové služby pro správce, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Nařízením a také reklamním a sociálním sítím, a to konkrétně Google Analytics, Google Adwords, SKlik, Facebook.

Takové osobní údaje budou uchovány po dobu nejdéle 26 měsíců uGoogle Analytics, 540 dnů uGoogle Adwords a SKlik, 365 dnů u Facebook, příp. do odvolání souhlasu.

Poučení o Vašich právech

Práva můžete uplatnit kontaktováním správce na poštovní adrese Vinařství Kněží hora s.r.o., Pod Kněží horou 1469 Bzenec, PSČ: 696 81 nebo e-mailem info@vinarstviknezihora.cz. Ze žádosti musí být patrné, kdo ji podává a co je jejím předmětem. Je-li to nutné k vyřízení žádosti, vyzve Vás správce k doplnění žádosti a stanoví lhůtu pro doplnění. Nebude-li žádost doplněna, nebude vyřízena. Lhůta na vyřízení žádosti je 30 kalendářních dnů a začíná běžet dnem doručení nebo doplnění. Správce poskytuje informace výhradně písemně v listinné podobě. Kontaktujete-li správce e-mailem, mohou Vám být informace poskytnuty elektronicky.

Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Můžete tak učinit pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím.

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli doplnit.

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu správce. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů. Po dobu omezení zpracování nejsou Vaše osobní údaje předmětem zpracování. Správce omezí zpracování Vašich osobních údajů pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení použití osobních údajů
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • vznesete námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Máte právo podat stížnost na postup správce u Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7.