CZ
8863043
0 ks / 0,- Kč

Servisní menu

 • Úvod >
 • Reklamační řád

Reklamační řád

společnosti Vinařství Kněží hora s.r.o., se sídlem Pod Kněží horou 1469, 696 81 Bzenec, IČO: 29365767, DIČ: CZ29365767, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 75656, pro prodej zboží prostřednictvím elektronického obchodu na internetové adrese www.vinarstviknezihora.cz.

 • 1. Úvodní ustanovení
  • 1.1 Tento reklamační řád společnosti Vinařství Kněží hora s.r.o., se sídlem Pod Kněží horou 1469, 696 81 Bzenec, Česká republika, IČO: 29365767, DIČ: CZ29365767, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 75656 (dále jen „prodávající“) upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e‑shopu“) na internetových stránkách www.vinarstviknezihora.cz.
  • 1.2 Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek společnosti Vinařství Kněží hora s.r.o. (dále jen „VOP“), s nimiž kupující uděluje souhlas při objednávání zboží přes e-shop prodávajícího, ve znění platném v době odeslání objednávky. VOP i tento reklamační řád jsou dostupné v aktuálním znění na internetových stránkách www.vinarstviknezihora.cz.
  • 1.3 Tento reklamační řád se týká vztahů mezi prodávajícím a kupujícím jako fyzickou osobou, jež má v úmyslu zakoupit od prodávajícího zboží a současně nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
  • 1.4 Práva a povinnosti vznikající při uplatňování práva z odpovědnosti za vady zboží se řídí tímto reklamačním řádem, všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Vinařství Kněží hora s.r.o. a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „OZ“).
 • 2. Odpovědnost za vady
  • 2.1 Prodávající prohlašuje, že odpovídá kupujícímu za to, že zboží nemá při převzetí vady. Zejména pak, že zboží bylo dodáno:
   • v objednaném druhu, množství a jakosti;
   • zboží se hodí k účelu, pro který jej kupující objednal, popř. účelu, ke kterému se příslušné zboží obvykle používá.
  • 2.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za prokazatelné senzorické vady vína, toto neplatí u vinného kamene ani depotu.
  • 2.3 Prodávající neodpovídá za vady, o kterých kupující před převzetím zboží věděl nebo sám vady způsobil zejména při nevhodné manipulaci, používání zboží k jiným než určeným účelům, či skladování v nevhodných podmínkách.
 • 3. Uplatnění reklamace
  • 3.1 Kupující je povinen zboží ihned při převzetí prohlédnout, pokud zjistí mechanické poškození obalu, je kupující povinen nahlásit tuto skutečnost přepravci. Odpovědnost za poškození zásilky při přepravě nese přepravce.
  • 3.2 Kupující je povinen uplatnit reklamaci na zboží bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději ale do 24 měsíců po převzetí zboží.
  • 3.3 Kupující je povinen reklamovat vadné zboží u prodávajícího prostřednictvím elektronické komunikace, telefonicky, osobně nebo písemně na adrese prodávajícího. Při tomto postupu je kupující povinen doložit:
   • datum koupě zboží (doklad o koupi, faktura atd.);
   • popis veškerých uplatňovaných vad na zboží;
   • volba způsobu vyřízení reklamace;
   • informace o způsobu uskladnění;
   • své kontaktní údaje (příp. číslo bankovního účtu pro případ vrácení peněžních prostředků).
  • 3.4 Současně s oznámením vady případně bezodkladně po oznámení vady je kupující povinen doručit vadné zboží na adresu provozovny společnosti Vinařství Kněží hora s.r.o.: Pod Kněží horou 1469, 696 81 Bzenec v původním obalu, spolu s původní zátkou a s původním obsahem (alespoň 1/2 láhve) tak, aby vada mohla být přezkoumána.
  • 3.5 Vadné zboží lze doručit osobně či zaslat za pomoci přepravce. V případě zaslání vadného zboží je kupující povinen zboží zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození. Veškeré vady vzniklé přepravou, které nebyly uvedeny při uplatnění práva z vadného plnění dle odst. 3.3, půjdou k tíži kupujícího.
  • 3.6 V případě nedodržení postupu dle čl. 3 nebudou kupujícímu práva z vadného plnění přiznána.
 • 4. Vyřízení reklamace
  • 4.1 Reklamace je vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající se s kupujícím může dohodnout na delší lhůtě s ohledem na charakter zboží či vady.
  • 4.2 V případě oprávněné reklamace, má kupující právo na řádné a včasné odstranění vady. Dle povahy a závažnosti vady lze uplatňovat tato práva:
   • právo na odstranění vady;
   • právo na výměnu zboží;
   • právo na slevu přiměřenou povaze vady;
   • právo na odstoupení od smlouvy a vrácení vzájemných plnění.
 • 5. Závěrečná ustanovení
  • 5.1 Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. Není-li reklamace uznána prodávajícím, hradí náklady na zpětné zaslání zboží kupující.
  • 5.2 Tento reklamační řád je platný od 10. února 2015. Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, platí na příslušný smluvní vztah reklamační řád platný a účinný v době uzavření smlouvy.

Vinařství Kněží hora, s.r.o.