CZ
8753043
0 ks / 0,- Kč

Servisní menu

 • Úvod >
 • Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Vinařství Kněží hora s.r.o., se sídlem Pod Kněží horou 1469, 696 81 Bzenec, IČO: 29365767, DIČ: CZ29365767, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 75656, pro prodej zboží prostřednictvím elektronického obchodu na internetové adrese www.vinarstviknezihora.cz.

 • 1. Úvodní ustanovení
  • 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Vinařství Kněží hora s.r.o., se sídlem Pod Kněží horou 1469, 696 81 Bzenec, Česká republika, IČO: 29365767, DIČ: CZ29365767, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 75656 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“) na internetových stránkách www.vinarstviknezihora.cz. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé takto uzavřené kupní smlouvy a to ve znění platném v době odeslání objednávky.
  • 1.2 V rámci jednotlivých kupních smluv je možno sjednat si odchylná ujednání, která budou mít aplikační přednost před těmito VOP.
  • 1.3 Tyto VOP se týkají vztahů mezi prodávajícím jako podnikatelem a kupujícím jako fyzickou osobou, jež má v úmyslu zakoupit od prodávajícího zboží a současně nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
  • 1.4 S ohledem na charakter prodávaného zboží je tento e-shop vyhrazen kupujícím starším osmnácti let.
 • 2. Uzavření smlouvy
  • 2.1 Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
  • 2.2 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.
  • 2.3 Kupující je oprávněn uskutečnit objednávku prostřednictvím e-shopu a to s možností registrace či zjednodušeně bez registrace. Při využití registrace je kupující následně oprávněn se přihlašovat ke svému uživatelskému účtu prostřednictvím jím zvoleného uživatelského jména a hesla.
  • 2.4 Objednávkou se rozumí kupujícím vyplněný a zaslaný elektronický formulář přístupný prostřednictvím e‑shopu prodávajícího, jež obsahuje:
   • zvolené zboží (druh, množství);
   • identifikační údaje kupujícího (jméno, e-mail, telefonní číslo, doručovací/fakturační adresa);
   • zvolený způsob dopravy;
   • zvolený způsob úhrady;
   • souhlas s obchodními podmínkami.
   Kupující má možnost opravy či zrušení objednávky až do její expedice ze strany prodávajícího. Na žádost kupujícího mu prodávající poskytne informace o aktuální objednávce.
  • 2.5 Akceptací objednávky se rozumí potvrzení ze strany prodávajícího zaslané na e‑mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce, u registrovaných uživatelů na jeho uživatelském účtu. Doručením akceptace dochází k uzavření kupní smlouvy.
  • 2.6 Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, vzniknou-li pochybnosti o obsahu objednávky. Prodávající má právo odmítnout objednávku či navrhnout změnu obsahu objednávky kupujícímu zejména v případě, kdy objednané zboží není na skladě či dojde ke změně ceny zboží.
 • 3. Cena a platební podmínky
  • 3.1 Cena zboží včetně daně z přidané hodnoty je uvedena na internetových stránkách prodávajícího. Kupující odesláním objednávky vyjadřuje souhlas s takto stanovenou cenou.
  • 3.2 Kupující má právo zvolit si způsob úhrady při objednání zboží a to z těchto možností:
   • v hotovosti při osobním odběru na provozovně prodejce;
   • v hotovosti na dobírku;
   • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 256098101/0300 vedeným ČSOB, a.s. (Československá obchodní banka, a. s.) s uvedením příslušného variabilního symbolu.
  • 3.3 V případě platby v hotovosti je kupující povinen cenu zboží uhradit při jeho převzetí. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  • 3.4 Potvrzením objednávky kupující vyjadřuje souhlas s úhradou nákladů spojených s balením a dodáním zboží (dále jen „přepravné“) a to ve výši stanovené dle konkrétního způsobu dodání zboží specifikované v odst. 4.3. Pokud zde cena není uvedena, má se za to, že cena uvedená u zboží, je cena finální.
  • 3.5 Kupující nabývá vlastnické právo k věci až po úplném zaplacení kupní ceny za zboží.
 • 4. Dodací podmínky
  • 4.1 Zboží je dodáváno v kartonech po 6 (šesti) lahvích. Obsah kartonu je možno libovolně kombinovat, je potřeba objednávat zboží v množství lahví dělitelném šesti.
  • 4.2 Kupující má právo zvolit si způsob dodání objednaného zboží a to z těchto možností:
   • osobní odběr na provozovně Vinařství Kněží hora s.r.o., Pod Kněží horou 1469, 696 81 Bzenec;
   • doručení přepravní společností na uvedenou doručovací adresu.
   Prodejce využívá služby přepravní společnosti ČSAD Hodonín a.s., TOPTRANS  HODONÍN, IČO: 60747536 se sídlem Brněnská 48, 695 01 Hodonín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, oddíl B, vložka 4335.
  • 4.3 V případě osobního odběru je účtováno přepravné ve výši =0,- Kč. V případě doručení zboží prostřednictvím přepravní společnosti je účtováno přepravné ve výši =130,- Kč.
  • 4.4 Prodávající se zavazuje připravit zboží k převzetí, příp. k předání přepravní společnosti do 10 (deseti) dnů od uzavření kupní smlouvy v případě hotovostní platby. V případě platby na účet prodávajícího se tato lhůta počítá ode dne připsání částky na účet prodávajícího.
  • 4.5 Za splnění dodávky zboží se považuje dodání zboží na adresu zvolenou kupujícím. Kupující je povinen zboží ihned při převzetí prohlédnout, pokud zjistí mechanické poškození obalu, je kupující povinen nahlásit tuto skutečnost přepravci. Odpovědnost za poškození zásilky při přepravě nese přepravce.
  • 4.6 Nepřevezme-li kupující zboží na uvedené adrese ve sjednaném termínu, je povinen hradit náklady tímto vzniklé prodávajícímu.
 • 5. Odstoupení od smlouvy
  • 5.1 Ze strany kupujícího
   Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů v souladu s ustanovením § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „OZ“). Lhůta je zachována, pokud je jednostranné právní jednání kupujícího směřující k odstoupení od smlouvy zasláno ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne následujícím po dni, kdy bylo zboží převzato.
  • 5.2 Prodávající umožňuje kupujícímu odstoupit od kupní smlouvy prostřednictvím formuláře dostupného ZDE na internetových stránkách prodávajícího www.vinarstviknezihora.cz zaslaného na doručovací adresu prodávajícího nebo na elektronickou adresu prodávajícího info@vinarstviknezihora.cz. Přijetí odstoupení prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu.
  • 5.3 Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu objednané zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Kupující nese v případě odstoupení od smlouvy veškeré náklady spojené s navrácením zboží dodavateli. Kupující je povinen zabezpečit vracené zboží, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě objednateli, zejména pak zvolit vhodný obal. 
  • 5.4 V případě, že kupující odstoupí od smlouvy dle čl. 5.1, je prodávající povinen vrátit kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy a to stejným způsobem, který byl použit pro provedení počáteční transakce. Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  • 5.5 S ohledem na charakter prodávaného zboží je kupující povinen vrátit zboží bez známek používání, nepoškozené a v původním nepoškozeném obalu lahve. Nesplní-li kupující tyto podmínky, nebude odstoupení od smlouvy účinné a zboží bude vráceno nazpět na náklady kupujícího. 
  • 5.6 Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
  • 5.7 Ze strany prodávajícího
   Prodávající má právo odstoupit od smlouvy případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává. V případě takové situace je prodávající povinen neprodleně kontaktovat kupujícího k dohodě o následujícím postupu.
 • 6. Vadné plnění
  • 6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ a reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto všeobecných smluvních podmínek. Reklamační řád je dostupný ZDE na internetových stránkách prodávajícího www.vinarstviknezihora.cz.
  • 6.2 Prodávající prohlašuje, že odpovídá kupujícímu za to, že zboží nemá při převzetí vady. Zejména pak, že zboží bylo dodáno:
   • v objednaném druhu, množství a jakosti;
   • zboží se hodí k účelu, pro který jej kupující objednal, popř. k účelu, ke kterému se příslušné zboží obvykle používá.
  • 6.3 Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění u prodávajícího prostřednictvím elektronické komunikace, telefonicky, osobně nebo písemně na adrese prodávajícího.
 • 7. Ochrana osobních údajů
  • 7.1 Ochrana osobních údajů je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
  • 7.2 Kupující odpovídá za pravdivost a správnost identifikačních údajů uvedených při vyplňování příslušných formulářů.
  • 7.3 Kupující tímto souhlasí se zpracováním svých identifikačních údajů pro potřeby prodávajícího. Pokud kupující nezvolí jinak, poskytuje tímto souhlas s využitím poskytnutých osobních údajů k zasílání obchodních sdělení a reklamních materiálů.
  • 7.4 Prodávající se zavazuje získané informace dále nešířit.
  • 7.5 Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění po dobu stanovenou příslušnými předpisy. Na žádost kupujícího mu prodávající poskytne informace o smlouvě uzavřené tímto kupujícím, informace nejsou přístupné třetím osobám.
 • 8. Závěrečná ustanovení
  • 8.1 Za účelem mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů se mohou kupující obracet mailem na elektronickou adresu info@vinarstviknezihora.cz. Na takto zaslanou stížnost odpoví prodávající na elektronickou adresu kupujícího, ze které mu stížnost byla doručena.
  • 8.2 Prodávající se nezavázal dodržovat kodexy chování, které zmiňuje § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
  • 8.3 Kupující se může se svými stížnostmi obracet na orgány státního dozoru a dohledu, zejména pak na příslušný Živnostenský úřad, který vykonává v rámci své působnosti živnostenskou kontrolu. Dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele vykonává mimo v zákonem vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce, případně Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • 8.4 Prodávající prohlašuje, že všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu.
  • 8.5 Tyto VOP jsou platné ode dne 10. února 2015

Vinařství Kněží hora s.r.o.